CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGỮ VĂN NGA

(Nhiệm kỳ 2018 - 2022)

 

I. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

- Chi bộ liên khoa Nga - Ý - Tây Ban Nha

- Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Trần Thị Thanh Trúc

   Email: thanhtructran@hcmussh.edu.vn

 

II. BAN CHỦ NHIỆM VÀ CÁC TỔ, BỘ MÔN

1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Vũ Hương Chi
   Phụ trách chung
   Email: huongchinv@hcmussh.edu.vn
 

2. Phó Khoa: ThS. Bùi Thị Thuý Nga 
   Phụ trách công tác sinh viên
   Email: bttnga@hcmussh.edu.vn

  

3. Các Trưởng bộ môn: 

    3.1 Bộ môn Thực hành tiếng cơ bản: TS. Nguyễn Thị Kiều Vy

   Email: inhchieu@hcmussh.edu.vn


   3.2 Bộ môn Lý thuyết tiếng: TS. Bùi Mỹ Hạnh 

   Email: buimyhanh@hcmussh.edu.vn


   3.3 Bộ môn Thực hành tiếng nâng cao: TS. Nguyễn Vũ Hương Chi 

   Email: huongchinv@hcmussh.edu.vn


   3.4 Bộ môn Văn hóa - văn học: ThS. Bùi Thị Thúy Nga 

   Email: bttnga@hcmussh.edu.vn

 

4. Cố vấn học tập:

   - ThS. Vũ Thị Thu Phương Email: vuthuphuong@hcmussh.edu.vn
   
- ThS. Phùng Thị Ngọc Anh. Email: phungngocanh@hcmussh.edu.vn

 

5. Các bộ phận chức năng

   5.1 Giáo vụ Chính quy & Thư ký: ThS. Nguyễn Hà Thanh Ngân

   Email: nht.ngan@hcmussh.edu.vn

   5.2 Giáo vụ Sau đại học: ThS. Huỳnh Anh Khoa

    Email: akhoa90ru@gmail.com

 

   5.2 Admin website: ThS. Vũ Thị Thu Phương

   Email: vuthuphuong@hcmussh.edu.vn

  

III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO KHOA

1. TS. Nguyễn Vũ Hương Chi – Trưởng Khoa – Chủ tịch

2. ThS. Lê Thị Đức Hải – Giảng viên – Thư ký

3. ThS. Bùi Thị Thúy Nga – Phó Trưởng Khoa – Ủy Viên

4. TS. Nguyễn Thị Kiều Vy – Trưởng bộ môn Thực hành tiếng cơ bản – Ủy Viên

5. TS. Bùi Mỹ Hạnh – Trưởng bộ môn Lý thuyết tiếng – Ủy viên

6. TS. Liêu Thị Hồng Phúc – Giảng viên – Ủy viên

7. TS. Trương Mạnh Hải – Giảng viên – Ủy viên

 

IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

      (năm học 2020-2021)
Năm I (khóa 2020): ThS. Nguyễn Trần Thanh Vi 
Năm II (khóa 2019): TS. Trương Mạnh Hải
Năm III (khóa 2018): TS. Liêu Thị Hồng Phúc
Năm IV (khóa 2017): ThS. Lê Thị Đức Hải
Năm V (khóa 2016): ThS. Nguyễn Lê Ánh Phương

  

V. NHÂN SỰ

Khoa Ngữ Văn Nga hiện nay gồm 14 cán bộ viên chức. Trong số Giảng viên của Khoa có: 5 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ.

Đa số Giảng viên trong Khoa đều có Bằng Đại học Ngoại ngữ thứ 2 là Anh văn, và đặc biệt có 1 Giảng viên có bằng Thạc sĩ tiếng Anh. Tất cả điều đó góp phần giúp các giảng viên đạt hiệu quả cao hơn trong chuyên môn, đặc biệt trong tình hình thực tế của Khoa đang tiến hành đào tạo song ngữ Nga – Anh.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.