CÁC BỘ MÔN CỦA KHOA NGỮ VĂN NGA


1. Bộ môn THỰC HÀNH TIẾNG CƠ BẢN: giảng dạy các môn thực hành và các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, cụ thể như:
- Thực hành tiếng tổng hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Практика речи
- Nghe 1, 2, 3, 4 (Аудирование)
- Nói 1, 2, 3, 4 (Говорение)
- Đọc 1, 2, 3, 4 (Чтение)
- Viết 1, 2, 3, 4 (Письмо
      
2. Bộ môn LÝ THUYẾT TIẾNG: giảng dạy các môn lý thuyết tiếng Nga, cụ thể như:
- Ngữ âm học (Фонетика)
- Từ vựng học (Лексикология)
- Cấu tạo từ (Словообразование)
- Từ pháp học 1, 2 (Морфология)
- Ngữ nghĩa học (Семантика)
- Cú pháp học 1, 2 (Синтаксис)
- Văn phong học và tu từ (Стилистика и культура речи)
- Thành ngữ học (Фразеология)
   
3. Bộ môn THỰC HÀNH TIẾNG NÂNG CAO: giảng dạy các kỹ năng thực hành tiếng Nga nâng cao, cụ thể như:
- Dịch Nga-Việt 1, 2 (Русско-вьетнамский перевод)
- Dịch Việt-Nga 1, 2 (Вьетнамско-русский перевод)
- Tiếng Nga thương mại (Русский язык для коммерции)
- Tiếng Nga du lịch (Русский язык для туризма)
- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ (Методика преподавания иностранных языков)
- Nghe 5 (Аудирование)
- Nói 5, 6, 7, 8 (Говорение)
- Đọc 5 (Чтение
- Viết 5 (Письмо)

4. Bộ môn VĂN HOÁ - VĂN HỌC: giảng dạy các môn văn hóa, văn học , đất nước học Nga, cụ thể như:
- Văn học Nga thế kỷ 19 (Русская литература XIX века)
- Văn học Nga thế kỷ 20 (Русская литература XX века)
- Văn hóa Nga 1, 2 (Русская культура)
- Đất nước học (Страноведение)

BẢNG THỐNG KÊ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

STT

HỌ VÀ

TÊN

CHỨC DANH

HỌC VỊ

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

1

Bùi Mỹ

Hạnh

GVC

TS

Từ vựng học, Cấu tạo từ, Nói 7, Nói 8, Tiếng Nga thương mại, Văn phong học & tu từ

2

Huỳnh Thị Kim

Thoa

GVC

ThS

Thực hành tiếng tổng hợp 1 2 3 4 5 6 7 8, Từ pháp học 1, Từ pháp học 2

3

Phạm Thị Thu

GVC

ThS

Nói 5, Nói 6, Đất nước học, Văn học Nga thế kỷ XIX, Văn học Nga thế kỷ XX, Tiếng Nga du lịch

4

Dương Thị Thu

Hương

GVC

ThS

Viết 1, Viết 2, Ngữ âm học, Văn hoá Nga 1, Văn hoá Nga 2, Dịch Việt-Nga 1, Dịch Việt-Nga 2

5

Đỗ Thị Tuyết

Nhung

GVC

ThS

Thực hành tiếng tổng hợp 1 2 3 4 5 6 7 8, Nói 1, Nói 2, Thành ngữ học

6

Nguyễn Anh

Thư

GVC

ThS

Nghe 1, Nghe 2, Nghe 3, Nghe 4, Dịch Nga-Việt 1, Dịch Nga-Việt 2

7

Nguyễn Vũ Hương

Chi

GV

TS

Viết 3, Viết 4, Nói 1 2, Nói 3, Nói 4, Đọc 5

8

Trần Thị Thanh

Trúc

GV

ThS

Thực hành tiếng tổng hợp 1 2 3 4 5 6 7 8, Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

9

Bùi Thị Thuý

Nga

GV

ThS

Đọc 1, Đọc 2, Đọc 3, Đọc 4, Nói 3, Nói 4

10

Nguyễn Thị Kiều

Vy

GV

TS

Thực hành tiếng tổng hợp 1 2 3 4 5 6 7 8, Nói 1, Nói 2

11

Liêu Thị Hồng

Phúc

GV

TS

Thực hành tiếng tổng hợp

12

Trần Thị Thanh

Huyền

GV

ThS

Thực hành tiếng tổng hợp 1 2 3 4 5 6 7 8

13

Phan Ngọc

Sơn

CV

ThS

Thực hành tiếng tổng hợp

13

Lê Thị Đức

Hải

GV

ThS

Thực hành tiếng tổng hợp


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.