CÁC BỘ MÔN CỦA KHOA NGỮ VĂN NGA

1. Bộ môn THỰC HÀNH TIẾNG CƠ BẢN giảng dạy các môn kỹ năng thực hành tiếng Nga cơ bản:
- Thực hành tiếng tổng hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Практика речи
- Ngữ pháp 1 (
Грамматика 1)

2. Bộ môn THỰC HÀNH TIẾNG NÂNG CAO VÀ CHUYÊN NGÀNH giảng dạy các môn kỹ năng thực hành tiếng Nga nâng cao và tiếng Nga chuyên ngành:
- Nghe 1, 2, 3, 4 (
Аудирование 1, 2, 3, 4)

- Nói 1, 2, 3, 4 (Говорение 1, 2, 3, 4)

- Đọc 1, 2, 3, 4 (Чтение 1, 2, 3, 4)

- Viết 1, 2, 3, 4 (Письмо 1, 2, 3, 4)

- Ngữ pháp 2, 3 (Грамматика 2, 3)

- Dịch Nga-Việt 1, 2 (Русско-вьетнамский перевод 1, 2)
-
Dịch Việt-Nga 1, 2 (Вьетнамско-русский перевод 1, 2)
-
Tiếng Nga du lịch 1,2 (Русский язык для туризма 1, 2)

- Tiếng Nga thương mại (Русский язык для коммерции)
-
Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ (Методика преподавания иностранных языков  

3. Bộ môLÝ THUYẾT TIẾNG giảng dạy các môn lý thuyết tiếng Nga:
-
Ngữ âm - Từ vựng học (ФонетикаЛексикология)
-
Từ pháp - Cấu tạo từ (Морфология - Словообразование)
-
Cú pháp học (Синтаксис)
-
Thành ngữ học (Фразеология)

- Ngữ nghĩa học (Семантика)

- Văn phong học và tu từ (Стилистика и культура речи)

- Lý thuyết dịch (Теория перевода)

4. Bộ môn VĂN HOÁ - VĂN HỌC giảng dạy các môn văn hóa, văn học, đất nước học Nga:
- Văn học Nga thế kỷ 19 (Русская литература XIX века)
- Văn học Nga thế kỷ 20 (Русская литература XX века)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.